İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

işe iade davası

Bir çoğunuz işten haksız yere yahut baskı sureti ile çıkarılmaktasınız. Bu durumda kaderinizi kabullenmeniz yerine başvurabileceğiniz yegane yol “işe iade davası” müessesesidir.

İşe İade Davası Kimler Tarafından Açabilir?

İş Kanunu madde 20’de düzenlenmiş bu dava kısaca şu şekilde açıklanabilir; “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile bu davayı açabilir.” Bunların yanında yazılı yapılması gereken fesih bildirimi yazılı yapılmadığı için veya savunma alınması gereken durumlarda, savunmanız alınmadan yapılan fesihlerde de işe iade davası açılabilir.
Davayı açanların hepsinde şu şartlar aranır;

  • İşçinin işe iade talebinde bulunduğu işyerinde otuz ve daha fazla sayıda işçi çalıştırıyor olması,
  • Davayı açacak olan işçinin işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olması,
  • İşçinin sözleşmesinin İş Kanunu’na göre belirsiz süreli iş sözleşmesi olması,
  • İşverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmaması gerekmektedir.

Özetlemek gerekir ise; Yukarıda sayılan hususların yanında, size işten çıkarıldığınıza dair yapılan bildirimde;

  • Sebep gösterilmemiş ise
  • Sebep haksız yahut gerçeği yansıtmıyor ise
  • Bu bildirim yazılı yapılmamış ise
  • Savunmanız alınması gereken bir durumda, savunmanız alınmamış ise bu davayı açabilirsiniz.

Hangi Sürede ve Nereye Açabiliriz?

İşe iade davası, fesih bildirimi size ulaştıktan sonra 1 ay içerisinde açılmak zorundadır. Aksi halde dava açma hakkınızı kaybedersiniz.
Bu davayı İşinizi yaptığınız yer İş Mahkemesi’nde açabileceğiniz gibi Davalı tarafın ikametgahında bulunan İş Mahkemesinde açmanız da mümkündür.

Taleplerimiz ve Sonucu Ne Olacaktır?

İşe iade davası ile işçi, işverenin yaptığı feshin geçersiz olduğunu kanıtlayacak ve işe iadesini talep edecektir. Dava sırasında feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat yükü işverene ait olacaktır. Ancak işçi, işverenin mahkemede dayandığı sebebi kabul etmez ve başka bir sebep ileri sürerse bunu ispatlamak zorunda kalacaktır.

Dava sonucunda, işçi davayı kazanır ise kesinleşen kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak arzusu ile işverene başvurmak zorundadır. İşçi bu süre içinden başvurmaz ise yapılmış olan fesih, geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. İşçi başvurusunda samimi olmak zorundadır, önce başvurup daha sonra işe başlamaz ise yine geçerli fesih sayılır. Bu başvuru işçilerin yapmayı en çok ihmal ettiği husus olduğundan bu hususta bir çok hak kaybı doğmakta ve mağduriyetler yaşanmaktadır.

İşçinin 10 gün içinde başvuruda bulunması durumunda, işveren 1 ay içinde işçiyi davet etmek ve işe başlatmak zorundadır. Aksi halde İşçi; işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen sürelere ait ücret ve diğer haklar, ayrıca daha önce verilmediyse kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanır.

İşe başlatmama tazminatının miktarı işçinin 4 aylık ücreti ile 8 aylık ücreti arasında değişmektedir. Bunun miktarı mahkemenin takdirindedir.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun