iddaa Bayisi Açma – iddaa Bayisi Nasıl Açılır?

iddaa Bayisi Açma – iddaa Bayisi Nasıl Açılır?

Tüm dünyada ve ülkemizde son yıllarda en fazla tercih edilen şans oyunu olan iddaa ve spor bahisleri, yarattığı ekonomi büyüklüğü ve çekiciliği ile yeni iş kurmak isteyenlerin radarında olup bayiliği de getirdiği gelir açısından en çok açılmak istenen bayilik türlerinin başında gelmektedir.

iddaa bayisi açmak hem bürokratik hem de maliyet açısından pek kolay değildir. Bayilik başvuru için gerekli şartları yerine getirseniz bile iddaa bayisi açmak için Spor Toto tarafından yapılan çekilişte de kazanan olmanız gerekir.

iddaa Bayisi Nasıl Alınır?

iddaa bayisi açmak için aranan ön şartlar:

Gerçek kişiler için
a.1) Türk vatandaşı olması,

a.2) Fiil ehliyetine sahip olması,

a.3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

a.4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

a.5) Vergi dairesine kayıtlı olması,

a.6) Sabit ikametgahı olması,

a.7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

a.8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,

Tüzel kişiler için
b.1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

b.2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,

b.3) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,

b.4) Vergi dairesine kayıtlı olması,

b.5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,

b.6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

Yukarıda açıklanan ön başvuru şartlarına sahipseniz Spor Toto resmi sitesi’nde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurup gereken evraklarla birlikte Spor Toto’nun Ankara’da bulunan adresine başvurunuzu elden yapmanız gerekmektedir.

iddaa bayisi başvurunuzda gereken evraklar

 • Bayilik başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sabıka belgesi
 • Başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu
 • Tüzel kişilerde şirket adına yatırıldığına dair şirket yetki belgesi
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Adresi: Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA

Başvuru sırasında bilinmesi gereken hususlar

internet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığınca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Bayilik Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bayilik Çekilişi Detayları ve Kuralları
 • iddaa bayiliği çekiliş heyeti Spor Toto idare personelinden oluşur, isteyen başvuru sahipleri kur’a çekilişini izleyebilirler. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmez.
 • Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılır ve yedek bayi çekilişi yapılmaz. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığınca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.
 • iddaa bayiliği çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanır ve çekiliş heyeti tarafından imzalanır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilir.
 • Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.
 • Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.
 • Spor Toto tarafından belirtilen çekiliş tarihinden önce bayilik için bayilik şube müdürlüğüne yapılmış başvurular dikkate alınmayaz. Çekiliş açıklanma tarihlerinden önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.
 • Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Teşkilatın internet adresinde ilan edilir.
 • Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.

Çekilişe katılmak için 250,00TL ‘lik başvuru harcını kurumun internet sitesinde belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırmanız gerekmektedir. Bu tutarın dekontunu da bayilik başvuru formunda ibraz etmek zorundasınızdır. Kur’a sonunda size bayilik çıkmaması veya diğer nedenlerle bayiliğe hak kazanamamanız durumunda bu tutar iade edilmez.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise herhangi bir bölgede iddaa bayiliği bulunan bir kişinin 1. derece yakın akrabaları aynı bölge için bir başka iddaa bayiliği başvurusu yapamazlar, yaparlarsa kuraya dahil edilmezler.

Çekilişi Kazananların İzlemesi Gereken Adımlar

Çekiliş oldu ve kazandınız. iddaa bayiliğinizi almak için belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. Bunların en başında tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığı’nın belirttiği banka hesabına yatırmanız, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını da İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin belirtilen banka hesabına yatırmanız, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmeniz ve bayilik sözleşmesini imzalamanız gerekir. 10 gün içerisinde bu adımları atmazsanız teşkilat bayilik hakkınızı tek taraflı olarak iptal edebilir.

Bayinizi açacağınız yer ile ilgili istenen şartlar:

 • Bayi noktanız; tercihen cadde üzerinde, merkezi, işlek ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede olmalıdır.
 • Bayi noktasına ait telefon ve faks olmalıdır.
 • Bayilik yapılacak yerin mevcut bayiler ile arası en kısa yoldan asgari 250m (ikiyüzelli metre), münhasır bayilere uzaklığı 500m (beşyüz metre) olmayacaktır.
 • İşyeri, dükkan niteliği taşımalı, caddeye doğrudan satış yapabilmelidir.
 • Haftanın tüm günleri açık olmalıdır.
 • Tercihen hızlı tüketim ürünleri satışı ile uğraşılmalıdır.
 • Bayiliğin verilmesi ile ilgili karar satış teşkilatının yapacağı incelemeden sonra verilecektir.

Gereken Evraklar:

Gerçek kişiler yani şahıslar için
Nüfus Cüzdanı Örneği
Sabıka Kaydı Belgesi
3 Adet Vesikalık Fotoğraf
İkametgah İlmühaberi
Vergi Levhası Örneği
Çalışma Ruhsatı Örneği
Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı örneği
İşyeri tapusu veya kira mukavelesi örneği
Bayi işlerini takip için vekil kullanacaksa noter tastikli vekaletname
Tüzel kişiler yani şirketler için
Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
İmza Sirküleri Örneği
Ticaret Odası Kayıt Belgesi Örneği
Vergi Levhası Örneği
Çalışma Ruhsatı Örneği
Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı
İs yeri tapusu veya kira mukavelesi
Bayi işlerini takip için vekil kullanacaksa noter tastikli vekaletname

iddaa bayileri ne kadar kazanır?

Bayi komisyon oranları oynanan her oyun türü için aynı ve brüt %9 olup takriben kupon tutarının net %7’lik oranına tekabul etmektedir. Ayrıca bayiler ödedikleri her ikramiyenin de %2’sine sahip olurlar.

Her türlü aklınıza takılan soruyu aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizzat edinebilirsiniz. Burada yazılan yazılar bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir resmi iddası yoktur. En doğru bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü’nden veya resmi sitesinden edinmenizi tavsiye ederiz.

idda_bayisi_acma

Spor Toto iletişim bilgileri ve banka hesap numaraları

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34, Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 408 20 00 (PBX)
Dahili: 22 27 – 22 28 – 22 17 – 22 18

Banka Hesap Numaraları:

a) Başvuru Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-6298675

2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5098

b) Hasılat Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-9098282

2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5106

c) Terminal Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numarası
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.
Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi: 381 9093759

PAYLAŞ

Yorum Yazarak Katkıda Bulun